Национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина

Национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина

Национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина

ДГ № 5 "Мечо Пух" участва в национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина. Общата цел на програмата е осигуряване на цялостно развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни системи и споделяне на опит в рамките на детската градина.
ДГ "Мечо Пух" спечели проектното си предложение с развитие на вече стартиралата дейност по прилагане на педагогиката на д-р Мария Монтесори във Втора възрастова група. 

В Монтесори среда за обучение уменията, необходими за личността през 21 век, се развиват в още ранна детска възраст. Реализацията на проекта ще подпомогне да се усъвършенства възприетия педагогически подход с деца в групата. Резултатите на проекта ще подобрят капацитета на екипа, ангажиран в прилагането на иновативната за нашите условия педагогическа система и ще позволят тя да намери успешно приложение и в други общински детски заведения.

Основните ни цели са: 1. Обучение, възпитание и развитие на децата от Втора възрастова група в Подготвена среда по метода Монтесори.

2. Развитие и формиране на децата в среда на зачитане на индивидуалността и особеностите на всяко от тях, изграждане на умения за самостоятелност и независимост, осъзнаване на дисциплина, ред и уважение към другия.

3. Повишаване на професионалното майсторство и компетенции на учителите Монтесори, постигане на качествено нови резултати в развитието на детската личност – в центъра на работа е детето с неговата индивидуалност, особености и темп на развитие.

4. Подобряване информираността и компетентността на екипа на ДГ за ново и качествено различно отношение към детската личност, стремеж към прилагане на иновации в педагогическата дейност.

5. Популяризиране на метода Монтесори в други градини на града при организиране на партньорски посещения и наблюдения.

6. Привличането на родителите като активни участници в образователно -възпитателния процес и повишаването на компетенциите им за прилагането на метода на Монтесори.

Целите ще бъдат реализирани с поредица от дейности в групата и детското заведение през учебната 2020/2021 година.