"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Предучилищното образование е важен период в живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от найзначимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина. Ранното идинтифициране и осигуряването на обща и допълнителна подкрепа за децата, за които е установено, че имат потребност от такава, чрез назначаването на допълнителен педагогически персонал са други дейности насочени към активно приобщаване. За учители от детските градини ще бъде осигурено обучение за прилагане на скрининг тест за ранно идентифициране на обучителните затруднения. Съпътстващи изпълнението на проекта ще бъдат и дейностите за изграждане на умения на непедадагогическите специалисти и за работа и мотивиране на родители за ползите от предучилищното образование. Предвижда се и провеждането на две национални камапании: за мотивиране на родители и за преодоляване на негативните нагласи и недопускането на дискриминация.