Проект "Успяваме заедно"

Проект "Успяваме заедно"

Проект "Успяваме заедно"

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 1. Обосновка на проекта Предучилищната възраст е период за култивиране на знания за света. Този процес е съпроводен със сложни предизвикателства, пред които се изправя всяко дете, постъпващо в детска градина на тригодишна възраст. Успешните резултати преминават през активен диалог между детската градина и семействата на децата. Съвременната педагогика е намерила плодотворни методи за подкрепа на детето в неговата адаптация към новата социална среда. Сред тях системата на М. Монтесори насърчава и отстоява автономията в отделните фази на детското развитие, всяка от които с уникални свойства и характеристики. В програмата щу бъдат включени 25 деца от Първа група към ДГ № 5 „Мечо Пух”. 2.1. Основни цели: 1. Изработване и прилагане на ефективни мерки за плавен преход на детето от семейната среда към детска градина, който включва: - срещи на родителската общност за представяне и споделяне на педагогически концепции и полезен опит; - консултиране на родители - "Училище за родители" /срещи, беседи, тренинги с психолог/; - консултиране на учители - супервизия; - анкетиране. 2. Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, грижовна среда, изградена по метода на Мария Монтесори. 3. Изграждане на семейна общност в рамките на детската градина: - създаване на "Стая на семейството" /по холандски модел/, където родителят ще може в началният етап да престоява известно време в детската градина, при нужда да отреагира и помогне на педагога, да се осигури на практика плавен преход от семейна към институционална среда за детето. Същевременно, ако родителят упражнява вид свободна професия, ще има условия /интернет достъп и среда/ да извършва и професионална дейност. - създаване на кът с полезна информация за родителя. 2.2. Основни резултати: 1. Разработен модел за взаимодействие между семейната общност и детската градина при постъпване на децата в Първа група на ДГ № 5 "Мечо Пух" с функциониращо "Училище за родители" за консултиране и допълване на родителския капацитет информация. 2. Осигурена среда за цялостно развитие на децата по метода и педагогиката на Мария Монтесори. В нея детето се самообучава чрез внимателно подготвената среда. Този подход изисква промяна в отношението на възрастните, които работят с малки деца. Първо и най-важно изисква доверие в способността на децата да избират дейности, отговарящи на техния стадий на развитие, а също така доверие и разбиране за материалите, които са на разположение на детето. 3. Изградена семейна общност, сътрудничество и доверие между педагогически екип и родители в рамките на ДГ № 5 "Мечо Пух".