Проекти

Подкрепа за приобщаващото образование
Пилотно прилагане на проект „Европейска гаранция за детето“ в ДГ "Мечо Пух"
Национална програма "Успяваме заедно" - модул Иновативна детска градина
"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"
Проект "Успяваме заедно"