Обществен съвет

Обществен съвет

Обществения съвет към ДГ № 5 "Мечо Пух" е орган с консултативни и съвещателни функции. Той подпомага развититето на детската градина, но заедно с това и осъществява граждански контрол на управлението. Участва пряко или косвено при вземане на важни за дейността на детската градина решения и заедно с това осъществява контрол и гарантира публичност и прозрачност на всички дейности.

Състав на Обществен съвет към ДГ № 5 "Мечо Пух":

1. Динко Людмилов Динков - Председател

2. Петя Петкова Бонева

3. Донка Петкова Тодорова

4. Цветелина Миладинова Маринова